தொலைக்காட்சி செய்திகள், 24 நவம்பர் 2020

பிபிசி தமிழ் தொலைக்காட்சியின் பத்து நிமிட சர்வதேச செய்தியறிக்கை வாரத்தில் ஐந்து நாட்கள்