Major Buyoya Pierre yashitse kur’uyu mwanzuro gute?

Pierre Buyoya avuga ko urubanza rwamuciriwe, atarwemera. Yatanze imihoho mu mabanga yiwe, amenyesha ko agiye kwunguruza, n'ukwigwanira.