Amashure yubatswe ku buryo budasanzwe muri Senegale